ติดต่อสหกรณ์

Line สหกรณ์

หมายเลขโทรศัพท์

0 2425 8930

@thanakorn

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.00%
เงินกู้สามัญ 8.00%
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิก 6.00%

ประธานกรรมการ

นายปิยะวุฒิ ศิริรัตน์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

บัญชีเงินฝากสหกรณ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระสมุทรเจดีย์
เลขที่ 479-2-354799